JohnDoe

49 tekstów – auto­rem jest Joh­nDoe.

budzić się z Twym imieniem na us­tach(...) nie zaś, łzą na ser­cu wypalonym... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 marca 2015, 17:22

co­raz mniej mężczyzn, którym równą przy­jem­ność co pat­rze­nie na pier­si ko­biety, spra­wia pat­rze­nie w Jej oczy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 listopada 2014, 14:34

Jut­ro będę szu­kał dnia wczorajszego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2014, 16:36

gdy­by każde uczu­cie było spełnione, to nie znając nie­szczęśli­wej miłości oraz cier­pienia ja­kie za sobą niesie, przes­ta­libyśmy w końcu do­ceniać war­tość tej "szczęśli­wej" ... ciesz się więc, każdą daną Ci chwilą... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 września 2014, 18:40

Do­ceniaj ulot­ne chwi­le, po­nieważ to one bu­dują wieczność... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 września 2014, 20:31

W świet­le dnia od­na­leźć swoją Gwiazdę...ot szczęście 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 września 2014, 22:46

szczęście leży wokół nas, jed­nak trze­ba się po nie schy­lić i pod­nieść, za­miast o nie potykać 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 września 2014, 19:09

up­rzej­mość nic nie kosztu­je, jed­nak niektórych nie jest stać na­wet na nią 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 sierpnia 2014, 22:23

cieka­we, że naj­częściej ludzie mówią o mil­cze­niu krzycząc 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 sierpnia 2014, 20:59

ludzie zaz­wyczaj piętnują człowieka który mówi: "myślę o so­bie" py­tając: "a co z in­ny­mi ?!" ale, gdy­by każdy po­myślał o so­bie, to czy nie po­myśle­libyśmy o wszys­tkich ? 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 17 sierpnia 2014, 22:20
JohnDoe

Nieśmiały ekstrawertyk(...) albo nie- wygadany introwertyk, pesymista w roli klauna, dusza towarzystwa stojąca na uboczu z dystansem do życia i ludzi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JohnDoe

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 lutego 2017, 22:40JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Nie za­dowa­laj­my się by­le [...]

3 lutego 2017, 22:38JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Słuchając in­nych, gu­bisz siebie.  

3 lutego 2017, 22:36JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Depresja to cisza, która [...]

4 marca 2015, 19:36JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Załamują się ręce od [...]

4 marca 2015, 19:29JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Bywa i tak, iż [...]

3 marca 2015, 22:49JohnDoe sko­men­to­wał tek­st Patrząc z per­spek­ty­wy cza­su, [...]

2 marca 2015, 18:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st budzić się z Twym [...]

2 marca 2015, 18:14krysta sko­men­to­wał tek­st budzić się z Twym [...]

2 marca 2015, 17:22JohnDoe do­dał no­wy tek­st budzić się z Twym [...]